سیلیکات سدیم

پترو کویر صدر نامی درخشان در صنعت سیلیکات

آشنائي و روش توليد « سيليکات سديم » / 2

سديم سيليکات

و کاربرد آن به عنوان روان ساز در صنعت کاشي و سراميک

 بخش دوم: خواص و ويژگي هاي « سديم سيليکات »

خواص

 سديم سيليکات پودر سفيد رنگي است که به آساني در آب حل مي شود و محلولي قليائي به وجـود مي آورد. ايـن يکي از ترکيـباتي است که شامل سديم اورتـوسيليکات (Na4SiO4)، سديم پيروسيليکات (Na6Si2O7) و ديگر ترکيبات مي شود. همة آنها شيشه اي (glassy)، بي رنگ و قابل حل در آب هستند. سديم سيليکات در محلولهاي خنـثي و قليائي پايدار است. در محلولهاي اسيدي، يون سليکات با يونهاي هيدروژن واکنش مي دهد تا «سيليسيک اسيد» را تشکيل دهد که وقتي گرم شود، «سيليکا ژل» را که ماده اي سخت و شيشه اي است، به وجود مي آورد.

 يادآوري: محيط اسيدي، خنـثي و بازي (قليائي) را با توجه به عدد pH به صورت زير تقسيم مي کنند:

نوع محيط

اسيدي (Acid)

خنثي (Neutral)

بازي (Alkali)

محدودة pH

يک تا کمتر از 7

7

بيشتر از 7 تا 14

 نسبت «سيليس به سودا» يا Ratio

يکي از مشخصه هاي مهم در تعيين کاربرد انواع «سديم سيليکات» در صنايع مختلف، نسبت سيليس به سودا (يا Ratio) است. اين نسبت را به صورت زير مي توان نوشت:

 

Ratio = SiO2 / Na2O

 

با توجه به موارد مصرف مي توان سه محدوده براي آن تعريف کرد:

کاربرد

مدول

محدوده

صنايع شوينده

05/0± 00/1

10/0 ± 00/2

نسبت پائين (Low Ratio)

صنايع کاشي، سراميک، ريخته گري

05/0 ± 50/2

10/0 ± 00/3

نسبت متوسط (Medium Ratio)

صنايع فولاد و چسب

05/0 ± 50/3

نسبت بالا (High Ratio)

هر چه نسبت Ratio بالاتر باشد، دانسيته (جرم حجمي) سديم سيليکات نيز بالاتر خواهد بود. براي مثال، دانسيتة يک نمونه سديم سيليکات صنعتي با 1/2-9/1=Ratio برابر است با gr/cc ۴۵/۱-۳۵/۱.

در منبعي ديگر (از اين نشانه) دو محدوده براي Ratio تعريف شده است:

5/2 – 3/2          Low Ratio

5/3 – 3/3          High Ratio

 در همين منبـع خـواص درجه هاي مختـلف صنـعتي «سديـم سيليکات» توليدي يکي از شرکتها (MS Jain Group) (http://www.kiranglobal.com) به صورت جدول زير قيد شده است:

حداقل 260/1

حداقل 380/1

حداقل 590/1

حداکثر 690/1

وزن مخصوص (در ˚C20)

حداکثر 2/0 درصد

حداکثر 2/0 درصد

حداکثر 2/0 درصد

حداکثر 2/0 درصد

عدم حلاليت

7-6 درصد

20-9 درصد

15-14 درصد

18-17 درصد

Na2O

25-23 درصد

30-28 درصد

36-34 درصد

38-36 درصد

SiO2

حداکثر 03/0 درصد

حداکثر 03/0 درصد

حداکثر 05/0 درصد

حداکثر 05/0 درصد

اکسيد آهن (Ferrous dioxide)

 جدول زير که برگرفته از ويکيـپدياي انگليسي است، خواص فيزيکي و ترموشيميائي سديم سيليکات را خلاصه کرده است:

خواص فيزيکي

فرمول مولکولي

Na2SiO3 يا Na2O∙SiO2

جرم مولي

gr/mol 06/122 (بي آب)

gr/mol 14/212 (پنتا هيدرات)

ظاهر

جامد بي رنگ

(به صورت محلول آبي هم وجود دارد)

قابليت انحلال در آب

محلول

دانسيته

gr/cc 4/2 (جامد)

نقطة ذوب

˚C1088 (بي آب)

˚C2/72 (پنتا هيدرات)

شاخص شکست نوري (nD)

52/1 (بي آب)

456/1 (پنتا هيدرات)

خواص ترموشيميائي

انتالپي استاندارد تشکيل

Kj/mol 1519- = ΔH˚f  298

انتروپي مولي استاندارد

J/mol∙K  8/113 = S˚298

 ترجمه و تأليف: ابوالفضل گروئي

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 14:11  توسط پترو کویر صدر  |